Παιδιά

Αριθμός Παιδιών

Προδημοτικής

Υποχρεωτικής Προδημοτικής

22

 3

Συνολικός αριθμός

25