Επισκέψεις γονέων

 

Αγαπητοί γονείς,

Μέσα στα πλαίσια της καλής συνεργασίας μεταξύ σχολείου και γονέων, έχουμε ορίσει
ως μέρα επικοινωνίας ή επισκέψεων, κατόπιν ραντεβού στο σχολείο, τις Πέμπτες από
τις 09:00 μέχρι τις 10:25 για να ενημερωθείτε για την πρόοδο του/των παιδιού/ιών σας.

Τηλ. 25319148

Email: nip-ag-tychonas-lem@schools.ac.cy